summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--.topdeps1
-rw-r--r--.topmsg6
-rw-r--r--ikiwiki.mdwn14
-rw-r--r--ikiwiki/directive.mdwn62
-rw-r--r--ikiwiki/formatting.mdwn88
-rw-r--r--ikiwiki/markdown.mdwn17
-rw-r--r--ikiwiki/openid.mdwn27
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec.mdwn129
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn50
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/po.mdwn33
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/sorting.mdwn35
-rw-r--r--ikiwiki/searching.mdwn31
-rw-r--r--ikiwiki/subpage.mdwn20
-rw-r--r--ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn55
-rw-r--r--ikiwiki/wikilink.mdwn37
-rw-r--r--index.mdwn7
-rw-r--r--recentchanges.mdwn4
-rw-r--r--sandbox.mdwn33
-rw-r--r--shortcuts.mdwn53
-rw-r--r--templates.mdwn146
-rw-r--r--templates/note.mdwn8
-rw-r--r--templates/popup.mdwn17
22 files changed, 444 insertions, 429 deletions
diff --git a/.topdeps b/.topdeps
new file mode 100644
index 0000000..fc3aa50
--- /dev/null
+++ b/.topdeps
@@ -0,0 +1 @@
+ikiwiki
diff --git a/.topmsg b/.topmsg
new file mode 100644
index 0000000..4426ac6
--- /dev/null
+++ b/.topmsg
@@ -0,0 +1,6 @@
+From: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
+Subject: [PATCH] da
+
+translation into danish (da).
+
+Signed-off-by: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
diff --git a/ikiwiki.mdwn b/ikiwiki.mdwn
index 4d84069..84f91ca 100644
--- a/ikiwiki.mdwn
+++ b/ikiwiki.mdwn
@@ -1,17 +1,17 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
-This wiki is powered by [ikiwiki](http://ikiwiki.info/).
+Denne wiki er drevet af [ikiwiki](http://ikiwiki.info/).
[[!if test="enabled(version)"
- then="(Currently running version [[!version ]].)"
+ then="(kører i øjeblikket version [[!version ]].)"
]]
-Some documentation on using ikiwiki:
+Noget dokumentation om brug af ikiwiki:
-* [[ikiwiki/formatting]]
+* [[formatering|ikiwiki/formatting]]
* [[ikiwiki/wikilink]]
-* [[ikiwiki/subpage]]
+* [[underside|ikiwiki/subpage]]
* [[ikiwiki/pagespec]]
-* [[ikiwiki/directive]]
+* [[direktiv|ikiwiki/directive]]
* [[ikiwiki/markdown]]
* [[ikiwiki/openid]]
-* [[ikiwiki/searching]]
+* [[søgning|ikiwiki/searching]]
* [[templates]]
diff --git a/ikiwiki/directive.mdwn b/ikiwiki/directive.mdwn
index 1dc1e51..5e52a47 100644
--- a/ikiwiki/directive.mdwn
+++ b/ikiwiki/directive.mdwn
@@ -1,56 +1,56 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
-Directives are similar to a [[ikiwiki/WikiLink]] in form, except they
-begin with `!` and may contain parameters. The general form is:
+Direktiver ligner et [[ikiwiki/WikiLink]] i form, undtagen at de begynder
+med `!` og kan indeholde parametre. Generelt er formen:
- \[[!directive param="value" param="value"]]
+ \[[!direktiv param="værdi" param="værdi"]]
-This gets expanded before the rest of the page is processed, and can be used
-to transform the page in various ways.
+Dette udvides før resten af siden udarbejdes, og kan bruges til at omforme
+siden på forskellige måder.
-The quotes around values can be omitted if the value is a simple word.
-Also, some directives may use parameters without values, for example:
+Citationen omkring værdier kan udelades hvis værdien er et enkelt
+ord. Desuden kan nogle direktiver bruge parametre uden værdier. Eksempel:
\[[!tag foo]]
-A directive does not need to all be on one line, it can be
-wrapped to multiple lines if you like:
+Et direktiv behøver ikke at blive holdt på een linje, det kan bredes ud over
+flere linjer hvis du har lyst:
- \[[!directive foo="baldersnatch"
+ \[[!direktiv foo="baldersnatch"
bar="supercalifragilisticexpialidocious" baz=11]]
-Also, multiple lines of *quoted* text can be used for a value.
-To allow quote marks inside the quoted text, delimit the block
-of text with triple-double-quotes or triple-single-quotes:
+Flere linjer *citeret* tekst kan også bruges som værdi. For at tillade
+citation i den citerede tekst skal du adskille blokken med trippel-citat
+af enkelte eller dobbelte citationstegn:
- \[[!directive text="""
+ \[[!direktiv tekst="""
1. "foo"
2. "bar"
3. "baz"
- """ othertext='''
+ """]] andentekst='''
1. 'quux'
2. "foo"
''']]
-If you want to put text with triple quotes into a parameter value, you can
-use perl-style here-doc syntax, even nesting it like this:
+Hvis du vil angive tekst med trippel-citat som parameterværdi, kan du
+bruge perl-stil here-doc syntaks, endda flere indeni hinanden som her:
- \[[!directive text=<<OUTER
- [[!otherdirective <<INNER
- inner text
- INNER]]
- outer text
- OUTER]]
+ \[[!direktiv tekst=<<<YDRE
+ \[[!andetdirektiv <<<INDRE
+ indre tekst
+ INDRE]]
+ ydre tekst
+ YDRE]]
-ikiwiki also has an older syntax for directives, which requires a space in
-directives to distinguish them from [[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. This
-syntax has several disadvantages: it requires a space after directives with
-no parameters (such as `\[[pagecount ]]`), and it prohibits spaces in
-[[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. ikiwiki now provides the `!`-prefixed
-syntax shown above as default. However, ikiwiki still supports wikis using
-the older syntax, if the `prefix_directives` option is disabled.
+Ikiwiki har også en ældre syntaks til direktiver, som kræver et mellemrum i
+direktiver for at skelne dem fra [[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. Denne
+syntaks har flere ulemper: den kræver et mellemrum efter direktiver uden
+parametre (såsom `\[[pagecount ]]`), og den forbyder mellemrum i
+[[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. Ikiwiki har nu den `!`-foranstillede syntaks
+vist ovenfor som standard. Ikiwiki understøtter dog fortsat den ældre
+syntaks, hvis `prefix_directives`-valget er deaktiveret.
[[!if test="enabled(listdirectives)" then="""
-Here is a list of currently available directives in this wiki:
+Her er en oversigt over direktiver tilgængelige i øjeblikket for for denne wiki:
[[!listdirectives ]]
"""]]
diff --git a/ikiwiki/formatting.mdwn b/ikiwiki/formatting.mdwn
index befbce9..3e23663 100644
--- a/ikiwiki/formatting.mdwn
+++ b/ikiwiki/formatting.mdwn
@@ -1,30 +1,30 @@
-[[!meta title="Formatting wiki pages"]]
+[[!meta title="Formatering af wikisider"]]
[[!meta robots="noindex, follow"]]
-Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you
-might write text for an email message. This style of text formatting is
-called [[MarkDown]], and it works like this:
+Tekst på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måder der ligger
+tæt op ad hvordan du måske skriver email-beskeder. Denne tekstformateringsstil
+kaldes [[MarkDown]], og det fungerer sådan her:
-Leave blank lines between paragraphs.
+Put blanke linjer mellem afsnit.
-You can *\*emphasise\** or **\*\*strongly emphasise\*\*** text by placing it
-in single or double asterisks.
+Du kan *\*fremhæve\** eller **\*\*kraftigt fremhæve\*\*** tekst ved at
+putte enkelte eller dobbelte asterisker (stjerner) omkring.
-To create a list, start each line with an asterisk:
+En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:
-* "* this is my list"
-* "* another item"
+* "* dette er min liste"
+* "* et andet emne"
-To make a numbered list, start each line with a number (any number will
-do) followed by a period:
+En nummereret liste laves ved at begynde hver linje med et nummer (ethvert
+nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:
-1. "1. first line"
-2. "2. second line"
-2. "2. third line"
+1. "1. første linje"
+2. "2. anden linje"
+2. "2. tredje linje"
-To create a header, start a line with one or more `#` characters followed
-by a space and the header text. The number of `#` characters controls the
-size of the header:
+En overskrift (eller sektion) angives ved at begynde en linje med et eller
+flere `#`-tegn efterfulgt af mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af
+`#`-tegn styrer overskriftens niveau:
# # h1
## ## h2
@@ -33,74 +33,76 @@ size of the header:
##### ##### h5
###### ###### h6
-To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on
-their own line:
+En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger
+eller stjerner på en linje for sig selv.
----
-To quote someone, prefix the quote with ">":
+Citater angives ved at sætte ">" foran hver linje:
-> To be or not to be,
-> that is the question.
+> At være eller ikke være,
+> det er spørgsmålet.
-To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:
+En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller
+4 mellemrum:
10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10
-To link to an url or email address, you can just put the
-url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the
-form \[link text\]\(url\)
+Du kan henvise til en webadresse ([[!wikipedia URL]]) eller email-adresse ved at putte
+addressen i vinkelklammer: <<http://ikiwiki.info>>, eller du kan bruge
+formen \[henvisningstekst\]\(adresse\)
----
-In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets
-you use the following additional features:
+Udover normal html-formatering med [[MarkDown]], kan du med denne wiki bruge
+følgende ekstra finesser:
-* To link to another page on the wiki, place the page's name inside double
- square brackets. So you would use `\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]].
+* Henvise til en anden side på wikien ved at skrive sidenavnet med dobbelte
+ lodrette klammer omkring. Udtrykket `\[[WikiLink]]` henviser til
+ [[WikiLink]].
[[!if test="enabled(smiley) and smileys" then="""
-* Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)
+* Indsætte [[smileys]] og andre anvendelige symboler. :-)
"""]]
[[!if test="enabled(shortcut) and shortcuts" then="""
-* Use [[shortcuts]] to link to common resources.
+* Bruge [[genveje|shortcuts]] til at henvise til gængse ressourcer.
\[[!wikipedia War\_of\_1812]]
"""]]
[[!if test="enabled(template) and templates" then="""
-* Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of
- parameterized wiki text.
+* Oprette og udfylde [[skabeloner|templates]] for gentagne klumper af
+ parameteriseret wikitekst.
"""]]
-* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful
- actions.
+* Indsæt diverse [[directiver|directive]] på en side for at udføre nyttige
+ handlinger.
[[!if test="enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)" then="""
- For example, you can:
+ Eksempelvis kan du:
"""]]
[[!if test="enabled(toc)" then="""
- * Add a table of contents to a page:
+ * Tilføje en indholdsfortegnelse til en side:
\[[!toc]]
"""]]
[[!if test="enabled(meta)" then="""
- * Change the title of a page:
+ * Ændre titlen på en side:
- \[[!meta title="full page title"]]
+ \[[!meta title="fuldstændige sidetitel"]]
"""]]
[[!if test="enabled(inline)" then="""
- * Create a blog by inlining a set of pages:
+ * Oprette en [[blog]] ved at indlejre et udvalg af sider:
\[[!inline pages="blog/*"]]
"""]]
[[!if test="enabled(listdirectives)" then="""
- Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:
+ Komplet oversigt over [[directiver|directive]] aktiveret for denne wiki:
[[!listdirectives ]]
"""]]
diff --git a/ikiwiki/markdown.mdwn b/ikiwiki/markdown.mdwn
index 6841919..014540d 100644
--- a/ikiwiki/markdown.mdwn
+++ b/ikiwiki/markdown.mdwn
@@ -1,11 +1,12 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
-[Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/)
-is a minimal markup language that resembles plain text as used in
-email messages. It is the markup language used by this wiki by default.
+[Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/) er et minimalt
+opmærkningssprog som minder om simpel tekst som det bruges i
+email-beskeder. Det er standard opmærkningssprog for denne wiki.
-For documentation about the markdown syntax, see [[formatting]] and
-[Markdown: syntax](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax).
+Du kan læse dokumentation til markdown-syntaksen under
+[[formatering|formatting]] og [Markdown:
+syntax](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax).
-Note that [[WikiLinks|WikiLink]] and [[directives|directive]] are not part
-of the markdown syntax, and are the only bit of markup that this wiki
-handles internally.
+Bemærk at [[WikiLinks|WikiLink]] og [[direktiver|directive]] ikke er en del
+af markdown-syntaksen, og er de eneste stumper opmærkning som denne wiki
+håndterer internt.
diff --git a/ikiwiki/openid.mdwn b/ikiwiki/openid.mdwn
index 2fa972e..f4b1a09 100644
--- a/ikiwiki/openid.mdwn
+++ b/ikiwiki/openid.mdwn
@@ -2,27 +2,28 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
[[!if test="enabled(openid)"
- then="This wiki has OpenID **enabled**."
- else="This wiki has OpenID **disabled**."]]
+ then="Denne wiki har OpenID **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har OpenID **deaktiveret**."]]
-[OpenID](http://openid.net) is a decentralized authentication mechanism
-that allows you to have one login that you can use on a growing number of
-websites.
+[OpenID](http://openid.net) er en decentral ægthedsmekanisme som giver dig
+mulighed for at have een adgangsrutine (login) som du kan bruge på et
+voksende antal websteder.
-If you have an account with some of the larger web service providers,
-you might already have an OpenID.
-[Directory of OpenID providers](http://openiddirectory.com/openid-providers-c-1.html)
+Hvis du har en konto hos nogle af de større webservice-udbydere, har du
+måske en OpenID allerede. [Oversigt over
+OpenID-udbydere](http://openiddirectory.com/openid-providers-c-1.html)
[[!if test="enabled(openid)" then="""
-To sign in to this wiki using OpenID, just enter it in the OpenID field in the
-signin form. You do not need to give this wiki a password or go through any
-registration process when using OpenID.
+Du kan notere dig på denne wiki med OpenID, ved blot at angive den i
+OpenID-feltet på registreringssiden. Når du bruger OpenID, skal du ikke bruge
+særskilt adgangskode til denne wiki eller igennem en registreringsproces.
"""]]
---
-It's also possible to make a page in the wiki usable as an OpenID url,
-by delegating it to an openid server. Here's an example of how to do that:
+Det er også muligt at lade en side i wikien fungere som en OpenID adresse
+([[!wikipedia URL]]), ved at delegere den til en openid server. Her er et
+eksempel på hvordan det kan gøres:
\[[!meta openid="http://yourid.myopenid.com/"
server="http://www.myopenid.com/server"]]
diff --git a/ikiwiki/pagespec.mdwn b/ikiwiki/pagespec.mdwn
index 0f298ad..c94e01d 100644
--- a/ikiwiki/pagespec.mdwn
+++ b/ikiwiki/pagespec.mdwn
@@ -1,86 +1,83 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
-To select a set of pages, such as pages that are locked, pages
-whose commit emails you want subscribe to, or pages to combine into a
-blog, the wiki uses a PageSpec. This is an expression that matches
-a set of pages.
+Til at angive et udvalg af sider, såsom låste sider, sider hvis ændringer du
+vil email-abonnere på, eller sider at samle til en blog, anvender wikien et
+PageSpec. Dette er et udtryk som modsvarer et bestemt udvalg af sider.
-The simplest PageSpec is a simple list of pages. For example, this matches
-any of the three listed pages:
+Det simpleste PageSpec er blot en opremsning af sider med "or" imellem ("or"
+betyder "eller" på engelsk). Eksempelvis modsvarer dette enhver af de tre
+nævnte sider:
foo or bar or baz
-More often you will want to match any pages that have a particular thing in
-their name. You can do this using a glob pattern. "`*`" stands for any part
-of a page name, and "`?`" for any single letter of a page name. So this
-matches all pages about music, and any [[SubPage]]s of the SandBox, but does
-not match the SandBox itself:
+Mere hyppigt har du dog brug for at at at modsvare sider med noget tilfælles
+i deres navne. Dette kan du udtrykke med et "glob"-mønster. "`*`" erstatter
+enhver del af sidenavnet, og "`?`" ethvert enkeltbogstav i sidenavnet. Så dette
+modsvarer alle sider om musik, og alle [[UnderSider||SubPage]] til sandkassen,
+men modsvarer ikke selve sandkasse-siden:
- *music* or SandBox/*
+ *musik* or SandBox/*
-You can also prefix an item with "`!`" to skip pages that match it. So to
-match all pages except for Discussion pages and the SandBox:
+Du kan også angive "`!`" foran et emne for at undgå sider som modsvarer
+det. Så for at modsvare alle sider undtagen diskussionssider og sandkassen:
* and !SandBox and !*/Discussion
-Some more elaborate limits can be added to what matches using these functions:
+Mere nuancerede begrænsninger kan udtrykkes med disse funktioner:
-* "`glob(someglob)`" - matches pages and other files that match the given glob.
- Just writing the glob by itself is actually a shorthand for this function.
-* "`page(glob)`" - like `glob()`, but only matches pages, not other files
-* "`link(page)`" - matches only pages that link to a given page (or glob)
-* "`tagged(tag)`" - matches pages that are tagged or link to the given tag (or
- tags matched by a glob)
-* "`backlink(page)`" - matches only pages that a given page links to
-* "`creation_month(month)`" - matches only files created on the given month
- number
-* "`creation_day(mday)`" - or day of the month
-* "`creation_year(year)`" - or year
-* "`created_after(page)`" - matches only files created after the given page
- was created
-* "`created_before(page)`" - matches only files created before the given page
- was created
-* "`internal(glob)`" - like `glob()`, but matches even internal-use
- pages that globs do not usually match.
+* "`glob(nogetglob)`" - modsvarer sider og andre filer som modsvarer det givne
+ glob. Blot at skrive glob'et alene er faktisk en genvej til denne funktion.
+* "`page(glob)`" - lissom `glob()`, men modsvarer kun sider, ikke andre filer
+* "`link(side)`" - modsvarer kun sider som henviser til en given side (eller
+ glob)
+* "`tagged(mærkat)`" - modsvarer sider som er opmærket eller henviser til den
+ angivne mærkat (eller mærkater modsvaret af et glob)
+* "`backlink(side)`" - modsvarer kun sider som en given side henviser til
+* "`creation_month(måned)`" - modsvarer kun filer oprettet det givne
+ månedsnummer
+* "`creation_day(månedsdag)`" - eller dag på måneden
+* "`creation_year(år)`" - eller år
+* "`created_after(side)`" - modsvarer kun filer oprettet efter den givne side
+ blev oprettet
+* "`created_before(side)`" - modsvarer kun filer oprettet før den givne side
+ blev oprettet
+* "`internal(glob)`" - lissom `glob()`, men modsvarer også internt anvendte
+ sider som glob normalt ikke modsvarer.
* "`title(glob)`", "`author(glob)`", "`authorurl(glob)`",
"`license(glob)`", "`copyright(glob)`", "`guid(glob)`"
- - match pages that have the given metadata, matching the specified glob.
-* "`user(username)`" - tests whether a modification is being made by a
- user with the specified username. If openid is enabled, an openid can also
- be put here. Glob patterns can be used in the username. For example,
- to match all openid users, use `user(*://*)`
-* "`admin()`" - tests whether a modification is being made by one of the
- wiki admins.
-* "`ip(address)`" - tests whether a modification is being made from the
- specified IP address. Glob patterns can be used in the address. For
- example, `ip(127.0.0.*)`
-* "`comment(glob)`" - matches comments to a page matching the glob.
-* "`comment_pending(glob)`" - matches unmoderated, pending comments.
-* "`postcomment(glob)`" - matches only when comments are being
- posted to a page matching the specified glob
+ - modsvarer sider med de givne metadata, som modsvarer det angivne glob.
+* "`user(brugernavn)`" - tester hvorvidt en ændring foretages af en
+ bruger med det angivne brugernavn. Hvis openid er aktiveret, kan en openid
+ også indsættes her. Glob mønstre kan anvendes i brugernavnet. Som eksempel
+ kan alle openid brugere modsvares ved at anvende `user(*://*)`
+* "`admin()`" - tester hvorvidt en ændring bliver foretaget af en af
+ wiki-administratorerne.
+* "`ip(adresse)`" - tester hvorvidt en ændring sker fra den
+ angivne IP-adresse. Glob mønstre kan anvendes i adressen. Som
+ eksempel `ip(127.0.0.*)`
+* "`comment(glob)`" - modsvarer kommentarer til en side der modsvarer glob'et.
+* "`comment_pending(glob)`" - modsvarer ikke-tilbageholdte, afventende
+ kommentarer.
+* "`postcomment(glob)`" - modsvarer kun når kommentarer sendes til en side som
+ modsvarer det angivne glob
-For example, to match all pages in a blog that link to the page about music
-and were written in 2005:
+For eksempelvis at modsvare alle sider i en blog som henviser til en side om
+musik og som blev skrevet i 2005:
- blog/* and link(music) and creation_year(2005)
+ blog/* and link(musik) and creation_year(2005)
-Note the use of "and" in the above example, that means that only pages that
-match each of the three expressions match the whole. Use "and" when you
-want to combine expression like that; "or" when it's enough for a page to
-match one expression. Note that it doesn't make sense to say "index and
-SandBox", since no page can match both expressions.
+Bemærk brugen af "and" i eksemplet ovenfor ("and" betyder "og" på engelsk),
+som betyder at kun sider der modsvarer hvert af de tre udtryk modsvarer det
+hele. Brug "and" når du vil kombinere udtryk på den måde; "or" når det er
+nok at én side modsvarer et udtryk. Bemærk at det ikke giver mening at sige
+"index and SandBox", da ingen sider kan modsvare begge udtryk.
-More complex expressions can also be created, by using parentheses for
-grouping. For example, to match pages in a blog that are tagged with either
-of two tags, use:
+Mere komplekse udtryk kan dannes ved at gruppere med paranteser. Eksempelvis
+modsvarer dette sider i en blog som er mærket af med en af to mærkater:
blog/* and (tagged(foo) or tagged(bar))
-Note that page names in PageSpecs are matched against the absolute
-filenames of the pages in the wiki, so a pagespec "foo" used on page
-"a/b" will not match a page named "a/foo" or "a/b/foo". To match
-relative to the directory of the page containing the pagespec, you can
-use "./". For example, "./foo" on page "a/b" matches page "a/foo".
-
-To indicate the name of the page the PageSpec is used in, you can
-use a single dot. For example, `link(.)` matches all the pages
-linking to the page containing the PageSpec.
+Bemærk at PageSpecs for sidenavne modsvares som de absolutte filnavne for
+siderne i wikien, så et pagespec "foo" brugt på siden "a/b" vil ikke modsvare
+siderne navngivet "a/foo" eller "a/b/foo". For at modsvare relativt til samme
+mappe som siden der indeholder pagespec'et kan du bruge "./". Eksempelvis
+modsvarer "./foo" på siden "a/b" siden "a/foo".
diff --git a/ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn b/ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn
index fa2bc58..302732f 100644
--- a/ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn
+++ b/ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn
@@ -1,38 +1,38 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
[[!if test="enabled(attachment)"
- then="This wiki has attachments **enabled**."
- else="This wiki has attachments **disabled**."]]
+ then="Denne wiki har vedhæftninger **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har vedhæftninger **deaktiveret**."]]
-If attachments are enabled, the wiki admin can control what types of
-attachments will be accepted, via the `allowed_attachments`
-configuration setting.
+Hvis vedhæftninger er aktiveret, kan wiki-administratoren styre hvilke typer
+vedhæftninger der vil blive accepteret gennem opsætningsindstillingen
+`allowed_attachments`.
-For example, to limit most users to uploading small images, and nothing else,
-while allowing larger mp3 files to be uploaded by joey into a specific
-directory, and check all attachments for viruses, something like this could be
-used:
+Som eksempel, for at begrænse de fleste brugere til kun at kunne lægge små
+billeder op, og intet andet, mens større mp3-filer må lægges op af joey til
+en bestemt mappe, og alle vedhæftninger checkes for vira, kunne noget i stil
+med dette bruges:
virusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (mimetype(image/*) and maxsize(50kb)))
-The regular [[ikiwiki/PageSpec]] syntax is expanded with the following
-additional tests:
+Den normale [[ikiwiki/PageSpec]]-syntaks er udvidet med følgende yderligere
+tests:
-* "`maxsize(size)`" - tests whether the attachment is no larger than the
- specified size. The size defaults to being in bytes, but "kb", "mb", "gb"
- etc can be used to specify the units.
+* "`maxsize(størrelse)`" - tester hvorvidt vedhæftningen højst fylder den
+ angivne størrelse. Størrelsen angives som standard i bytes, men "kb",
+ "mb", "gb" osv. kan bruges til at angive enheder.
-* "`minsize(size)`" - tests whether the attachment is no smaller than the
- specified size.
+* "`minsize(størrelse)`" - tester hvorvidt størrelsen mindst fylder den
+ angivne størrelse.
-* "`ispage()`" - tests whether the attachment will be treated by ikiwiki as a
- wiki page. (Ie, if it has an extension of ".mdwn", or of any other enabled
- page format).
+* "`ispage()`" - tester hvorvidt vedhæftningen bliver håndteret af ikiwiki
+ som en wikiside. (altså om den har endelsen ".mdwn", eller et hvilket som
+ helst andet aktiveret sideformat).
- So, if you don't want to allow wiki pages to be uploaded as attachments,
- use `!ispage()` ; if you only want to allow wiki pages to be uploaded
- as attachments, use `ispage()`.
+ Derfor, hvis du ikke vil tillade wikisider at blive lagt op som vedhæftninger,
+ så brug `!ispage()` ; hvis du kun vil tillade wikisider at blive lagt op som
+ vedhæftninger, så brug `ispage()`.
-* "`mimetype(foo/bar)`" - checks the MIME type of the attachment. You can
- include a glob in the type, for example `mimetype(image/*)`.
+* "`mimetype(foo/bar)`" - checker MIME-typen for vedhæftningen. Du kan
+ angive et glob som type, eksempelvis `mimetype(image/*)`.
-* "`virusfree()`" - checks the attachment with an antiviral program.
+* "`virusfree()`" - checker vedhæftningen med et antivirusprogram.
diff --git a/ikiwiki/pagespec/po.mdwn b/ikiwiki/pagespec/po.mdwn
index f995640..977fe9c 100644
--- a/ikiwiki/pagespec/po.mdwn
+++ b/ikiwiki/pagespec/po.mdwn
@@ -1,23 +1,22 @@
[[!if test="enabled(po)"
- then="This wiki has po support **enabled**."
- else="This wiki has po support **disabled**."]]
+ then="Denne wiki har po-understøttelse **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har po-understøttelse **deaktiveret**."]]
-If the [[!iki plugins/po desc=po]] plugin is enabled, the regular
-[[ikiwiki/PageSpec]] syntax is expanded with the following additional
-tests that can be used to improve user navigation in a multi-lingual
-wiki:
+Hvis [[!iki plugins/po desc=po]]-udvidelsen er aktiveret, udvides den
+almindelige [[ikiwiki/PageSpec]] syntaks med følgende yderligere tests som
+kan bruges til at forbedre brugernavigation i en flersproget wiki:
-* "`lang(LL)`" - tests whether a page is written in the language
- specified as a ISO639-1 (two-letter) language code.
-* "`currentlang()`" - tests whether a page is written in the same
- language as the current page.
-* "`needstranslation()`" - tests whether a page needs translation
- work. Only slave pages match this PageSpec. A minimum target
- translation percentage can optionally be passed as an integer
- parameter: "`needstranslation(50)`" matches only pages less than 50%
- translated.
+* "`lang(LL)`" - tester hvorvidt en side er skrevet i det sprog angivet som
+ en ISO639-1 (to-bogstavs) sprogkode.
+* "`currentlang()`" - tester hvorvidt en sider er skrevet i det samme sprog
+ som den nuværende side.
+* "`needstranslation()`" - tester hvorvidt en side har brug for
+ oversættelsesarbejde. Kun slavesider modsvarer dette PageSpec. Et
+ procentvist minimalt oversættelsesmål kan valgfrit tilføjes som et
+ heltalsparameter: "`needstranslation(50)`" modsvarer kun sider under 50%
+ oversat.
-Note that every non-po page is considered to be written in
-`po_master_language`, as specified in `ikiwiki.setup`.
+Bemærk at enhver ikke-po side forventes at være skrevet i
+`po_master_language`, som angivet i `ikiwiki.setup`.
[[!meta robots="noindex, follow"]]
diff --git a/ikiwiki/pagespec/sorting.mdwn b/ikiwiki/pagespec/sorting.mdwn
index 0c6cc74..d912321 100644
--- a/ikiwiki/pagespec/sorting.mdwn
+++ b/ikiwiki/pagespec/sorting.mdwn
@@ -1,30 +1,29 @@
-Some [[directives|ikiwiki/directive]] that use
-[[PageSpecs|ikiwiki/pagespec]] allow
-specifying the order that matching pages are shown in. The following sort
-orders can be specified.
+Nogle [[direktiver|ikiwiki/directive]] som anvender
+[[PageSpecs|ikiwiki/pagespec]] tillader angivelse af rækkefølge modsvarende
+sider vises i. Den følgende sorteringsrækkefølge kan angives.
-* `age` - List pages from the most recently created to the oldest.
+* `age` - Viser sider fra den nyest oprettede til den ældste.
-* `mtime` - List pages with the most recently modified first.
+* `mtime` - Viser side med den nyest redigerede først.
-* `title` - Order by title (page name), e.g. "z/a a/b a/c"
+* `title` - Sorterer efter titel (sidenavn), f.eks. "z/a a/b a/c"
-* `path` - Order by page name including parents, e.g. "a/b a/c z/a"
+* `path` - Sorterer efter sidenavn inkl. bagvedliggende, f.eks. "a/b a/c z/a"
[[!if test="enabled(sortnaturally)" then="""
-* `title_natural` - Orders by title, but numbers in the title are treated
- as such, ("1 2 9 10 20" instead of "1 10 2 20 9")
+* `title_natural` - Sorterer efter titel, men numre i titlen håndteres som
+ sådanne, ("1 2 9 10 20" fremfor "1 10 2 20 9")
-* `path_natural` - Like `path`, but numbers in the title are treated as such
+* `path_natural` - Som `path`, men numre i titlen håndteres som sådanne
"""]]
[[!if test="enabled(meta)" then="""
-* `meta(title)` - Order according to the `\[[!meta title="foo" sortas="bar"]]`
- or `\[[!meta title="foo"]]` [[ikiwiki/directive]], or the page name if no
- full title was set. `meta(author)`, `meta(date)`, `meta(updated)`, etc.
- also work.
+* `meta(title)` - Sorterer ifølge `\[[!meta title="foo" sortas="bar"]]`
+ eller `\[[!meta title="foo"]]` [[direktivet|ikiwiki/directive]], eller
+ sidenavnet hvis ingen fuldstændig titel var angivet. `meta(author)`,
+ `meta(date)`, `meta(updated)`, osv. fungerer også.
"""]]
-In addition, you can combine several sort orders and/or reverse the order of
-sorting, with a string like `age -title` (which would sort by age, then by
-title in reverse order if two pages have the same age).
+Du kan desuden kombinere flere sorteringsrækkefølger og/eller vende den om,
+med en streng i stil med `age -title` (som ville sortere efter alder, og
+så efter titel i omvendt orden hvis to sider har samme alder).
[[!meta robots="noindex, follow"]]
diff --git a/ikiwiki/searching.mdwn b/ikiwiki/searching.mdwn
index 4c12879..ac6c592 100644
--- a/ikiwiki/searching.mdwn
+++ b/ikiwiki/searching.mdwn
@@ -1,20 +1,21 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
[[!if test="enabled(search)"
-then="This wiki has searching **enabled**."
-else="This wiki has searching **disabled**."]]
+then="Denne wiki har søgning **aktiveret**."
+else="Denne wiki har søgning **deaktiveret**."]]
-If searching is enabled, you can enter search terms in the search field,
-as you'd expect. There are a few special things you can do to construct
-more powerful searches.
+Hvis søgning er aktiveret, kan du angive søgeudtryk i søgefeltet, som du
+ville forvente. Der er et par specielle ting du kan gøre for at konstruere
+mere effektive søgninger.
-* To match a phrase, enclose it in double quotes.
-* `AND` can be used to search for documents containing two expressions.
-* `OR` can be used to search for documents containing either one of
- two expressions.
-* Parentheses can be used to build up complicated search expressions. For
- example, "(foo AND bar) OR (me AND you)"
-* Prefix a search term with "-" to avoid it from appearing in the results.
- For example, "-discussion" will omit "discussion".
-* To search for a page with a given title, use "title:foo".
-* To search for pages that contain a "bar" link, use "link:bar".
+* Put gåseøjne omkring en frase for at modsvare det samlet.
+* `AND` kan bruges til at søge efter dokumenter som indeholder to udtryk.
+* `OR` kan bruges ti at søge efter dokumenter som indeholder enten-eller
+ af to udtryk.
+* Parenteser kan bruges til at opbygge komplicerede søgeformuleringer.
+ Eksempelvis "(foo AND bar) OR (mig AND dig)"
+* Put "-" foran et søgeudtryk for at undgå det blandt
+ resultaterne. Eksempelvis vil "-discussion" udelade "discussion".
+* Brug "title:foo" til at søge efter en side med en given titel.
+* Brug "link:bar" til at søge efter sider som indeholder henvisning til
+ "bar".
diff --git a/ikiwiki/subpage.mdwn b/ikiwiki/subpage.mdwn
index 862f45e..73e51ee 100644
--- a/ikiwiki/subpage.mdwn
+++ b/ikiwiki/subpage.mdwn
@@ -1,12 +1,14 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
-ikiwiki supports placing pages in a directory hierarchy. For example,
-this page, [[SubPage]] has some related pages placed under it, like
-[[SubPage/LinkingRules]]. This is a useful way to add some order to your
-wiki rather than just having a great big directory full of pages.
+ikiwiki understøtter placering af sider i et mappehierarki. Eksempelvis har
+denne side, [[UnderSide|SubPage]], nogle relaterede sider placeret under
+sig, bl.a. [[HenvisningsRegler|SubPage/LinkingRules]]. dette er en praktisk
+måde at bringe orden i din wiki fremfor blot at have een stor mappe fuld af
+sider.
-To add a SubPage, just make a subdirectory and put pages in it. For
-example, this page is subpage.mdwn in this wiki's source, and there is also
-a subpage subdirectory, which contains subpage/linkingrules.mdwn. Subpages
-can be nested as deeply as you'd like.
+En [[UnderSide|SubPage]] oprettes ved blot at oprette undermappen og tilføje
+sider til den. Denne side er eksempelvis subpage.mdwn i kildekoden til denne
+wiki, og der er også en subpage-undermappe, som indeholder
+subpage/linkingrules.mdwn. Undersider kan nedarves lisså dybt du har lyst.
-Linking to and from a SubPage is explained in [[LinkingRules]].
+Henvisninger til og fra en [[UnderSide||SubPage]] er forklaret under
+[[HenvisningsRegler||LinkingRules]].
diff --git a/ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn b/ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn
index e547f30..dc3325d 100644
--- a/ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn
+++ b/ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn
@@ -1,33 +1,36 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
-To link to or from a [[SubPage]], you can normally use a regular
-[[WikiLink]] that does not contain the name of the parent directory of
-the [[SubPage]]. Ikiwiki descends the directory hierarchy looking for a
-page that matches your link.
+For at henvise til eller fra en [[underside|SubPage]] kan du normalt bruge
+en almindelig normal [[WikiLink]] som ikke indeholder navnet på den
+overliggende mappe til [[undersiden|SubPage]]. Ikiwiki gennemgår
+mappehierarkiet og kigger efter en side som modsvarer din henvisning.
-For example, if FooBar/SubPage links to "OtherPage", ikiwiki will first
-prefer pointing the link to FooBar/SubPage/OtherPage if it exists, next
-to FooBar/OtherPage and finally to OtherPage in the root of the wiki.
+Hvis eksempelvis FooBar/UnderSide henviser til "EnAndenSide", vil ikiwiki
+først foretrække at knytte henvisningen til FooBar/UnderSide/EnAndenSide
+hvis den eksisterer, derefter til FooBar/EnAndenSide og til slut til
+EnAndenSide i roden af wikien.
-Note that this means that if a link on FooBar/SomePage to "OtherPage"
-currently links to OtherPage, in the root of the wiki, and FooBar/OtherPage
-is created, the link will _change_ to point to FooBar/OtherPage. On the
-other hand, a link from BazBar to "OtherPage" would be unchanged by this
-creation of a [[SubPage]] of FooBar.
+Bemærk at dette betyder, at hvis en henvisning fra FooBar/EnSide til
+"EnAndenSide" i øjeblikket henviser til EnAndenSide i roden af wikien, og
+FooBar/EnAndenSide oprettes, så vil henvisningen blive _ændret_ til at pege
+på FooBar/EnAndenSide. Omvendt vil en henvisning fra BazBar til
+"EnAndenSide" ikke blive berørt af oprettelsen af en [[underside|SubPage]]
+til FooBar.
-You can also specify a link that contains a directory name, like
-"FooBar/OtherPage" to more exactly specify what page to link to. This is
-the only way to link to an unrelated [[SubPage]].
+Du kan også angive en henvisning som indeholder et mappenavn, lissom
+"FooBar/EnAndenSide", for mere nøjagtigt at angive hvilken side der henvises
+til. Kun på den måde kan du henvise til en anden sides
+[[underside|SubPage]].
-You can use this to, for example, to link from BazBar to "FooBar/SubPage",
-or from BazBar/SubPage to "FooBar/SubPage".
+Du kan bruge dette til eksempelvis at henvise fra BazBar til
+"FooBar/UnderSide", eller fra BazBar/UnderSide til "FooBar/UnderSide".
-You can also use "/" at the start of a link, to specify exactly which page
-to link to, when there are multiple pages with similar names and the link
-goes to the wrong page by default. For example, linking from
-"FooBar/SubPage" to "/OtherPage" will link to the "OtherPage" in the root
-of the wiki, even if there is a "FooBar/OtherPage".
+Du kan også bruge "/" i begyndelsen af en henvisning, til at angive
+nøjagtigt hvilken side der henvises til, når der er flere mulige sider med
+lignende navne og henvisningen ender forkert som standard. Eksempelvis vil
+en henvisning fra "FooBar/UnderSide" til "/EnAndenSide" henvise til
+"EnAndenSide" i roden af wikien, selvom der er en "FooBar/EnAndenSide".
-Also, if the wiki is configured with a userdir, you can link to pages
-within the userdir without specifying a path to them. This is to allow for
-easy linking to a user's page in the userdir, to sign a comment. These
-links are checked for last of all.
+Desuden kan du, hvis wikien er opsat med "userdir", henvise til sider under
+hjemmemapper uden at angive en sti til dem. Dette er for at muliggøre enkel
+henvisning til en brugers side i hjemmemappen, som signatur ved en
+kommentar. Sådanne henvisninger prøves allersidst.
diff --git a/ikiwiki/wikilink.mdwn b/ikiwiki/wikilink.mdwn
index cf3b89c..7a748b3 100644
--- a/ikiwiki/wikilink.mdwn
+++ b/ikiwiki/wikilink.mdwn
@@ -1,29 +1,30 @@
[[!meta robots="noindex, follow"]]
-WikiLinks provide easy linking between pages of the wiki. To create a
-[[WikiLink]], just put the name of the page to link to in double brackets.
-For example `\[[WikiLink]]`.
+WikiLinks gør det muligt enkelt at lave henvisninger (linke) mellem sider i
+wikien. Opret en [[WikiLink]] ved at skrive siden du vil henvise til med
+dobbelte klammer omkring. Ekempelvis `\[[WikiLink]]`.
-If you ever need to write something like `\[[WikiLink]]` without creating a
-wikilink, just prefix it with a `\`, like `\\[[WikiLink]]`.
+Hvis du vil skrive noget i stil med `\[[WikiLink]]` uden at det skal blive
+til en wikilink, så put en `\` (backslash) foran, som i `\\[[WikiLink]]`.
-There are some special [[SubPage/LinkingRules]] that come into play when
-linking between [[SubPages|SubPage]].
+Specielle [[henvisningsregler|SubPage/LinkingRules]] træder i kraft når der
+henvises på tværs af [[undersider|SubPage]].
-WikiLinks are matched with page names in a case-insensitive manner, so you
-don't need to worry about getting the case the same, and can capitalise
-links at the start of a sentence, and so on.
+WikiLinks knyttes til sidenavne uden skelnen mellem store og små bogstaver, så
+du behøver ikke at bekymre dig om dette, og kan anvende stort
+begyndelsesbogstav i begyndelsen af en sætning o.l.
-It's also possible to write a WikiLink that uses something other than the page
-name as the link text. For example `\[[foo_bar|SandBox]]` links to the SandBox
-page, but the link will appear like this: [[foo_bar|SandBox]].
+Det er også muligt at skrive en WikiLink som bruger noget andet end
+sidenavnet som henvisningstekst. Eksempelvis henviser `\[[foo_bar|SandBox]]`
+til sandkassen, men henvisningen fremstår som her: [[foo_bar|SandBox]].
-To link to an anchor inside a page, you can use something like
+For at henvise til et anker inde på en side, kan du bruge noget i stil med
`\[[WikiLink#foo]]` .
-If the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will
-be displayed inline on the page.
+Hvis filen der henvises til med en WikiLink ligner et billede, vil det blive
+vist indlejret på siden.
---
-You can also put an url in a WikiLink, to link to an external page.
-Email addresses can also be used to generate a mailto link.
+Du kan også indsætte en webadresse ([[!wikipedia URL]]) i en WikiLink, for
+at henvise til en ekstern side. Email-adresser kan også bruges til at danne
+en "mailto"-henvisning.
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 4187c11..6cacb00 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -1,7 +1,8 @@
-Welcome to your new wiki.
+Velkommen til din nye wiki.
-All wikis are supposed to have a [[SandBox]], so this one does too.
+Alle wikier forventes at have en [[SandKasse|SandBox]], så det har denne
+også.
----
-This wiki is powered by [[ikiwiki]].
+Denne wiki er drevet af [[ikiwiki]].
diff --git a/recentchanges.mdwn b/recentchanges.mdwn
index 3383fc7..e1737dd 100644
--- a/recentchanges.mdwn
+++ b/recentchanges.mdwn
@@ -1,7 +1,7 @@
[[!if test="enabled(meta)" then="""
-[[!meta title="RecentChanges"]]
+[[!meta title="SenesteRettelser"]]
"""]]
-Recent changes to this wiki:
+Seneste ændringer til denne wiki:
[[!inline pages="internal(recentchanges/change_*) and !*/Discussion"
template=recentchanges show=0]]
diff --git a/sandbox.mdwn b/sandbox.mdwn
index c66534f..9bb653a 100644
--- a/sandbox.mdwn
+++ b/sandbox.mdwn
@@ -1,32 +1,33 @@
-This is the SandBox, a page anyone can edit to learn how to use the wiki.
+Dette er [[SandKassen|SandBox]], en side som hvem som helst kan redigere for
+at lære hvordan en wiki bruges.
----
-Here's a paragraph.
+Her er et afsnit.
-Here's another one with *emphasised* text.
+her er et andet afsnit med *fremhævet* tekst.
-# Header
+# Overskrift
-## Subheader
+## Underoverskrift
-> This is a blockquote.
+> Dette er et citat-område
>
-> This is the first level of quoting.
+> Dette er første niveau citering.
>
-> > This is nested blockquote.
+> > Dette er et indlejret citat-område.
>
-> Back to the first level.
+> Tilbage til det første niveau.
-Numbered list
+Nummereret liste
-1. First item.
-1. Another.
-1. And another..
+1. Første emne.
+1. Et andet.
+1. Og endnu et..
-Bulleted list
+Unummereret liste
-* *item*
-* item
+* *emne*
+* emne
[[ikiwiki/WikiLink]]
diff --git a/shortcuts.mdwn b/shortcuts.mdwn
index 1748a02..166b3eb 100644
--- a/shortcuts.mdwn
+++ b/shortcuts.mdwn
@@ -1,15 +1,15 @@
[[!if test="enabled(shortcut)"
- then="This wiki has shortcuts **enabled**."
- else="This wiki has shortcuts **disabled**."]]
+ then="Denne wiki har genveje **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har genveje **deaktiveret**."]]
-Some examples of using shortcuts include:
+Nogle eksempler på brug af genveje:
\[[!google foo]]
\[[!wikipedia War_of_1812]]
\[[!debbug 12345]]
- Check the \[[!google ikiwiki desc="google search for %s"]].
+ Undersøg \[[!google ikiwiki desc="google søgning efter %s"]].
-This page controls what shortcut links the wiki supports.
+Denne side styrer hvilke genveje wikien understøtter.
* [[!shortcut name=google url="https://encrypted.google.com/search?q=%s"]]
* [[!shortcut name=archive url="http://web.archive.org/*/%S"]]
@@ -18,7 +18,7 @@ This page controls what shortcut links the wiki supports.
* [[!shortcut name=wikipedia url="https://en.wikipedia.org/wiki/%W"]]
* [[!shortcut name=wikitravel url="https://wikitravel.org/en/%s"]]
* [[!shortcut name=wiktionary url="https://en.wiktionary.org/wiki/%s"]]
-* [[!shortcut name=debbug url="http://bugs.debian.org/%S" desc="Debian bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=debbug url="http://bugs.debian.org/%S" desc="Debian fejl #%s"]]
* [[!shortcut name=deblist url="https://lists.debian.org/debian-%s" desc="debian-%s@lists.debian.org"]]
* [[!shortcut name=debpkg url="http://packages.debian.org/%s"]]
* [[!shortcut name=debpkgsid url="http://packages.debian.org/sid/%s"]]
@@ -26,13 +26,13 @@ This page controls what shortcut links the wiki supports.
* [[!shortcut name=debmsg url="https://lists.debian.org/msgid-search/%s"]]
* [[!shortcut name=debrt url="https://rt.debian.org/Ticket/Display.html?id=%s"]]
* [[!shortcut name=debss url="http://snapshot.debian.org/package/%s/"]]
- * Usage: `\[[!debss package]]` or `\[[!debss package/version]]`. See <http://snapshot.debian.org/> for details.
+ * Brug: `\[[!debss package]]` eller `\[[!debss package/version]]`. Se <http://snapshot.debian.org/> for detaljer.
* [[!shortcut name=debwiki url="https://wiki.debian.org/%S"]]
-* [[!shortcut name=fdobug url="https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="freedesktop.org bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=fdobug url="https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="freedesktop.org fejl #%s"]]
* [[!shortcut name=fdolist url="http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s" desc="%s@lists.freedesktop.org"]]
-* [[!shortcut name=gnomebug url="https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="GNOME bug #%s"]]
-* [[!shortcut name=linuxbug url="https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Linux bug #%s"]]
-* [[!shortcut name=mozbug url="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Mozilla bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=gnomebug url="https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="GNOME fejl #%s"]]
+* [[!shortcut name=linuxbug url="https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Linux fejl #%s"]]
+* [[!shortcut name=mozbug url="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Mozilla fejl #%s"]]
* [[!shortcut name=gnulist url="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s" desc="%s@gnu.org"]]
* [[!shortcut name=marcmsg url="http://marc.info/?i=%s"]]
* [[!shortcut name=marclist url="http://marc.info/?l=%s"]]
@@ -58,7 +58,7 @@ This page controls what shortcut links the wiki supports.
* [[!shortcut name=man url="http://manpages.debian.org/%s"]]
* [[!shortcut name=ohloh url="https://www.ohloh.net/p/%s"]]
* [[!shortcut name=cpanrt url="https://rt.cpan.org/Ticket/Display.html?id=%s" desc="CPAN RT#%s"]]
-* [[!shortcut name=novellbug url="https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=%s" desc="bug %s"]]
+* [[!shortcut name=novellbug url="https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=%s" desc="fejl %s"]]
* [[!shortcut name=ubupkg url="http://packages.ubuntu.com/%s"]]
* [[!shortcut name=mozillazinekb url="http://kb.mozillazine.org/%s"]]
* [[!shortcut name=freebsdwiki url="http://wiki.freebsd.org/%s"]]
@@ -67,20 +67,19 @@ This page controls what shortcut links the wiki supports.
* [[!shortcut name=doi url="http://dx.doi.org/%s" desc="doi:%s"]]
* [[!shortcut name=arxiv url="http://arxiv.org/abs/%s" desc="arXiv:%s"]]
-To add a new shortcut, use the `shortcut`
-[[ikiwiki/directive]]. In the url, "%s" is replaced with the
-text passed to the named shortcut, after [[!wikipedia url_encoding]]
-it, and '%S' is replaced with the raw, non-encoded text.
-Additionally, `%W` is replaced with the text encoded just right for
-Wikipedia. The optional `desc` parameter controls the description of
-the link.
+Tilføj en ny genvej med [[direktivet|ikiwiki/directive]] `shortcut`. I
+webadressen ([[!wikipedia URL]]en) erstattes "%s" med teksten overdraget til
+den navngivne genvej, efter [[!wikipedia url_encoding]] af den, og '%S'
+erstattes med den rå, ukodede tekst.
+Desuden erstattes `%W` med teksten kodet specielt til Wikipedia. Den
+valgfri `desc`-parameter styrer beskrivelsen af henvisningen.
-Remember that the `name` you give the shortcut will become a new
-[[ikiwiki/directive]]. Avoid using a `name` that conflicts
-with an existing directive. These directives also accept a `desc`
-parameter that will override the one provided at definition time.
+Husk at `name`-parameteren som du tildeler genvejen bliver et nyt
+[[direktiv|ikiwiki/directive]]. Undgå et navn som er i strid med et
+eksisterende direktiv. Disse direktiver accepterer også en `desc`-parameter
+som vil overskygge den der blev angivet ved definitionen.
-If you come up with a shortcut that you think others might find useful,
-consider contributing it to the [shortcuts page on the ikiwiki
-wiki](http://ikiwiki.info/shortcuts/), so that future versions of
-ikiwiki will include your shortcut in the standard underlay.
+Hvis du finder på en genvej som du mener andre kunne få glæde af også, kan
+du overveje at bidrage med den til [shortcuts-siden på ikiwiki
+wikien](http://ikiwiki.info/shortcuts/), så fremtidige versioner af ikiwiki
+inkluderer din genvej i standardunderlaget.
diff --git a/templates.mdwn b/templates.mdwn
index 80372fc..963a2f1 100644
--- a/templates.mdwn
+++ b/templates.mdwn
@@ -1,99 +1,101 @@
-[[Ikiwiki]] uses many templates for many purposes. By editing its templates,
-you can fully customise its appearance, and avoid duplicate content.
-
-Ikiwiki uses the HTML::Template module as its template engine. This
-supports things like conditionals and loops in templates and is pretty
-easy to learn. All you really need to know to modify templates is this:
-
-* To insert the value of a template variable, use `<TMPL_VAR variable>`.
-* To make a block of text conditional on a variable being set use
- `<TMPL_IF variable>text</TMPL_IF>`.
-* To use one block of text if a variable is set and a second if it's not,
- use `<TMPL_IF variable>text<TMPL_ELSE>other text</TMPL_IF>`
-
-[[!if test="enabled(template) or enabled(edittemplate)" then="""
-## template pages
-
-Template pages are regular wiki pages containing a
-[[!iki ikiwiki/directive/templatebody desc="templatebody directive"]],
-used as templates for other pages. The parts of the template
-page outside the directive can be used to document it.
+[[Ikiwiki]] anvender mange skabeloner til forskellige formål. Du kan
+fuldstændigt tilrette dette steds udseende og undgå dubleret indhold,
+ved at redigere dets skabeloner.
+
+Ikiwiki anvender HTML::Template modulet som dets skabelon-motor. Dette
+understøtter ting som betingelser og løkker i skabeloner og er ret nemt at
+lære. Alt hvad du reelt behøver at vide for at tilrette skabeloner er dette:
+
+* Brug `<TMPL_VAR variabel>` til at indsætte værdien af en variabel.
+* Gør en tekstblok betinget af at en variabel er i brug med `<TMPL_IF
+ variabel>tekst</TMPL_IF>`.
+* Brug een tekstblok hvis en variabel er i brug, og en anden hvis ikke, med
+ `<TMPL_IF variabel>tekst<TMPL_ELSE>anden tekst</TMPL_IF>`
+
+[[!if test="enabled(template)" or enabled(edittemplate)" then="""
+## skabelonsider
+
+Skabelonsider er normale wikisider der indeholder et
+[[!iki ikiwiki/directive/templatebody desc="templatebody direktiv"]],
+brugt som skabeloner for andre sider. De dele af skabelonsiden
+der ligger udenfor direktivet kan bruges til at dokumentere det.
"""]]
[[!if test="enabled(template)" then="""
-The [[!iki ikiwiki/directive/template desc="template directive"]] allows
-template pages to be filled out and inserted into other pages in the wiki.
+
+Med [[!iki ikiwiki/directive/template desc="skabelondirektivet"]] kan
+skabelonsider blive udfyldt og indsat i andre sider i wikien.
"""]]
[[!if test="enabled(edittemplate)" then="""
-The [[!iki ikiwiki/directive/edittemplate desc="edittemplate directive"]] can
-be used to make new pages default to containing text from a template
-page, which can be filled out as the page is edited.
+[[!iki ikiwiki/directive/edittemplate desc="Edittemplate-direktivet"]] kan
+anvendes til at lade nyoprettede sider som standard indeholde tekst fra en
+skabelonside, som så kan tilrettes når siden redigeres.
"""]]
[[!if test="(enabled(template) or enabled(edittemplate))
and enabled(inline)" then="""
-These template pages are currently available:
+Disse skabelonsider er i øjeblikket tilgængelige:
[[!inline pages="templates/* and !*.tmpl and !templates/*/* and !*/discussion"
feeds=no archive=yes sort=title template=titlepage
-rootpage=templates postformtext="Add a new template page named:"]]
+rootpage=templates postformtext="Tilføj en ny skabelonside med dette navn:"]]
"""]]
-If the template does not contain a `templatebody` directive, the entire
-source of the page is used for the template. This is deprecated.
+Hvis skabelonen ikke indeholder et `templatebody` direktiv, anvendes hele
+sidens kilde som skabelon. Dette er frarådet.
-## template files
+## skabelonfiler
-Template files are unlike template pages in that they have the extension
-`.tmpl`. Template files are used extensively by Ikiwiki to generate html.
-They can contain html that would not normally be allowed on a wiki page.
+Skabelonfiler adskiller sig fra skabelonsider ved at de har endelsen
+`.tmpl`. Skabelonfiler anvendes udelukkende af Ikiwiki til at danne html.
+De kan indeholde html som normalt ikke ville blive tilladt på en wikiside.
-Template files are located in `/usr/share/ikiwiki/templates` by default;
-the `templatedir` setting can be used to make another directory be
-searched first. Customised template files can also be placed inside the
-"templates/" directory in your wiki's source -- files placed there override
-ones in the `templatedir`.
+Skabelonfiler er placeret i `/usr/share/ikiwiki/templates` som standard;
+`templatedir`-indstillingen kan bruges til at kigge i en anden mappe
+først. Tilrettede skabeloner kan også placeres inde i "templates/"-mappen i
+din wiki's kildemateriale -- filer placeret der overskygger
+dem i `templatedir`.
-Here is a full list of the template files used:
+Her er en komplet oversigt over anvendte skabelonfiler:
-* `page.tmpl` - Used for displaying all regular wiki pages. This is the
- key template to customise to change the look and feel of Ikiwiki.
+* `page.tmpl` - Anvendt til at vise alle normale wikisider. Dette er den
+ centrale skabelon at tilrette for at ændre udseende og oplevelse af Ikiwiki.
[[!if test="enabled(pagetemplate)" then="""
- (The [[!iki ikiwiki/directive/pagetemplate desc="pagetemplate directive"]]
- can be used to make a page use a different template than `page.tmpl`.)"""]]
-* `rsspage.tmpl` - Used for generating rss feeds for blogs.
-* `rssitem.tmpl` - Used for generating individual items on rss feeds.
-* `atompage.tmpl` - Used for generating atom feeds for blogs.
-* `atomitem.tmpl` - Used for generating individual items on atom feeds.
-* `inlinepage.tmpl` - Used for displaying a post in a blog.
-* `archivepage.tmpl` - Used for listing a page in a blog archive page.
-* `titlepage.tmpl` - Used for listing a page by title in a blog archive page.
-* `microblog.tmpl` - Used for showing a microblogging post inline.
-* `blogpost.tmpl` - Used for a form to add a post to a blog (and rss/atom links)
-* `feedlink.tmpl` - Used to add rss/atom links if `blogpost.tmpl` is not used.
-* `aggregatepost.tmpl` - Used by the aggregate plugin to create
- a page for a post.
-* `searchform.tmpl`, `googleform.tmpl` - Used by the search plugin
- and google plugin to add search forms to wiki pages.
-* `searchquery.tmpl` - This is a Omega template, used by the
- search plugin.
-* `comment.tmpl` - Used by the comments plugin to display a comment.
-* `change.tmpl` - Used to create a page describing a change made to the wiki.
-* `recentchanges.tmpl` - Used for listing a change on the RecentChanges page.
-* `autoindex.tmpl` - Filled in by the autoindex plugin to make index pages.
-* `autotag.tmpl` - Filled in by the tag plugin to make tag pages.
-* `calendarmonth.tmpl`, `calendaryear.tmpl` - Used by ikiwiki-calendar to
- make calendar archive pages.
-* `trails.tmpl` - Used by the trail plugin to generate links on each page
- that is a member of a trail.
-* `notifyemail.tmpl` - Used by the notifymail plugin to generate mails about
- changed pages.
+ ([[!iki ikiwiki/directive/pagetemplate desc="Pagetemplate direktivet"]]
+ kan bruges til at lade en side anvende en anden skabelon end `page.tmpl`.)"""]]
+* `rsspage.tmpl` - Anvendt til at danne rss fødninger til blogs.
+* `rssitem.tmpl` - Anvendt til at danne individuelle emner i rss fødninger.
+* `atompage.tmpl` - Anvendt til at danne atom fødninger til blogs.
+* `atomitem.tmpl` - Anvendt til at danne individuelle emner i atom fødninger.
+* `inlinepage.tmpl` - Anvendt til at vise et indlæg i en blog.
+* `archivepage.tmpl` - Anvendt til opremsning af en side i en blogs arkivside.
+* `titlepage.tmpl` - Anvendt til opremsning af en sides titel i en blogs arkivside.
+* `microblog.tmpl` - Anvendt til at vise et mikroblog-indlæg inlejret.
+* `blogpost.tmpl` - Anvendt til en formular til at tilføje et indlæg til en blog (og rss/atom henvisninger)
+* `feedlink.tmpl` - Anvendt til at tilføje rss/atom henvisninger hvis `blogpost.tmpl` ikke anvendes.
+* `aggregatepost.tmpl` - Anvendt af aggregate-udvidelsen til at oprette
+ en side til et indlæg.
+* `searchform.tmpl`, `googleform.tmpl` - Anvendt af search-
+ og google-udvidelserne til at tilføje søgeformularer til wikisider.
+* `searchquery.tmpl` - Dette er en Omega-skabelon, anvendt af
+ search-udvidelsen.
+* `comment.tmpl` - Anvendt af comments-udvidelsen til at vise en kommentar.
+* `change.tmpl` - Anvendt til at oprette en side der beskriver en ændring lavet på wikien.
+* `recentchanges.tmpl` - Anvendt til at opremse en ændring på SenesteRettelser (RecentChanges) siden.
+* `autoindex.tmpl` - Udfyldt af autoindex-udvidelsen til at oprette index sider.
+* `autotag.tmpl` - Udfyldt af tag-udvidelsen til at oprette mærkat-sider.
+* `calendarmonth.tmpl`, `calendaryear.tmpl` - Anvendt af ikiwiki-calendar til
+ at oprette kalender-arkiv sider.
+* `trails.tmpl` - Anvendt af udvidelsen trail til at danne henvisninger på hver side
+ der er et medlem af en sti.
+* `notifyemail.tmpl` - Anvendt af udvidelsen notifymail til at danne emails om
+ ændrede sider.
* `editpage.tmpl`, `editconflict.tmpl`, `editcreationconflict.tmpl`,
`editfailedsave.tmpl`, `editpagegone.tmpl`, `pocreatepage.tmpl`,
`editcomment.tmpl` `commentmoderation.tmpl`, `renamesummary.tmpl`,
- `passwordmail.tmpl`, `openid-selector.tmpl`, `revert.tmpl` - Parts of ikiwiki's user
- interface; do not normally need to be customised.
+ `passwordmail.tmpl`, `openid-selector.tmpl`, `revert.tmpl` - Dele af ikiwiki's
+ brugerflade; kræver normalt ingen tilretning.
[[!meta robots="noindex, follow"]]
diff --git a/templates/note.mdwn b/templates/note.mdwn
index 9ef5ad9..3a6e9bd 100644
--- a/templates/note.mdwn
+++ b/templates/note.mdwn
@@ -2,10 +2,10 @@
<TMPL_VAR text>
</div>
<TMPL_UNLESS text>
-Use this template to insert a note into a page. The note will be styled to
-float to the right of other text on the page. This template has one
-parameter:
+Brug denne skabelon til at indsætte en note på en side. Noten vil blive
+udsmykket til at flyde til højre for den øvrige tekst på siden. Denne
+skabelon har eet parameter:
<ul>
-<li>`text` - the text to display in the note
+<li>`text` - den tekst som vises i noten
</ul>
</TMPL_UNLESS>
diff --git a/templates/popup.mdwn b/templates/popup.mdwn
index 92455eb..e1f30e0 100644
--- a/templates/popup.mdwn
+++ b/templates/popup.mdwn
@@ -1,15 +1,14 @@
<TMPL_UNLESS mouseover>
-Use this template to create a popup window that is displayed when the mouse
-is over part of the page. This template has two parameters:
+Brug denne skabelon til at lave et popup-vindue som vises når musemarkøren er
+henover en del af siden. Denne skabelon har to parametre:
<ul>
-<li>`mouseover` - This is the text or other content that triggers the
-popup.
-<li>`popup` - This should be the content of the popup window. It can be
-anything, even images or a whole little wiki page, but should not be too
-large for good usability.
+<li>`mouseover` - Dette er teksten eller andet indhold som udløser popup'en.
+<li>`popup` - Her angives indeholdet af popup-vinduet. Det kan være hvad som
+helst, endda billeder eller hele små wikisider, men bør ikke være for stort af
+hensyn til brugervenligheden.
</ul>
-Note that browsers that do not support the CSS will display the popup
-inline in the page, inside square brackets.
+Bemærk at browsere som ikke understøtter CSS-koden vil vise popup'en indlejret
+på siden, med lodrette klammer omkring.
</TMPL_UNLESS>
<span class="popup"><TMPL_VAR mouseover>
<span class="paren">[</span><span class="balloon"><TMPL_VAR popup></span><span class="paren">]</span>